INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę Handlową Grzesik Sp. z o. o., z którą mogą Państwo skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres biuro@budujznami.pl lub przy pomocy poczty tradycyjnej – Ul. Koszykowa 7, 82-200 Malbork.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (realizacji zamówienia i związanych z tym czynności, jak np. wystawienia dowodu zakupu, wystawienia gwarancji, rozpatrzenia reklamacji etc.) oraz spełnienia wymogów prawnych spoczywających na Administratorze (np. zebranie danych przy prowadzeniu sprzedaży wyrobów węglowych czy rozliczenia podatkowe).

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

  • zawieranie umów z Administratorem – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.

  • Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

  • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy

  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

  • podmioty kredytujące / leasingodawcy

  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,

  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

Dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego.

Katalog produktów